سانتریفیوژ پوشرسانتریفیوژ مداومسانتریفیوژغیرمداومسانتریفیوژ دکانترفیلتر پرس صفحه ای(ممبران)فیلتر درامفیلتر شمعیفیلتر پرس نواریفیلتر ممبران سرامیکیمبدل حرارتی صفحه ایشریدرتیکنردیفوزیوناسکرو پرسخشک کنخشک کن فلوئیدیدخشک کن دوارکریستالیزاتورپینچ ولواواپراتورلاملا

تماس با مدیر فروشheader2.jpg

جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۱۷ شوال ۱۴۴۳

پرسش نامه

 پرسشنامه عمومی

پرسشنامه پارچه فیلتر( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه پارچه فیلتر( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه سانتریفیوژ پوشر(پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه سانتریفیوژ پوشر( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه سانتریفیوژ دکانتر( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه سانتریفیوژ دکانتر( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه سانتریفیوژ دکانتر (پرسشنامه فارسی-فاضلاب)

پرسشنامه سانتریفیوژ دکانتر( پرسشنامه انگلیسی-فاضلاب)

پرسشنامه فیلتر پرس (پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه فیلتر پرس(پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه کریستالیزاتور(پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه کریستالیزاتور(پرسشنامه انگلیسی)

پرسشنامه مبدل حرارتی پوسته-لوله( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه مبدل حرارتی پوسته-لوله (پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه مدل حرارتی صفحه ای( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه مدل حرارتی صفحه ای( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه فیلتر پرس نواری( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه فیلتر پرس نواری( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه اواپراتور( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه اواپراتور( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه خشک کن افشانه ای ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه خشک کن افشانه ای( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه سیستمهای ته نشینی (پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه سیستمهای ته نشینی  ( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه فیلتر شمعی ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه فیلتر شمعی ( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه فیلتر عمومی ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه فیلتر عمومی ( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه برج تقطیر  ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه برج تقطیر  (پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه توربین بخار ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه توربین بخار ( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه جداسازی مایع-مایع ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه جداسازی مایع-مایع ( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه خشک کن( پرسشنامه فارسی)

پرسشنامه خشک کن (پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه سانتریفیوژ غیر مداوم ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه سانتریفیوژ غیر مداوم ( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه فیلتر خلاء (پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه فیلتر خلاء (پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه فیلتر درام ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه فیلتر درام ( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه فیلتر غشایی ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه فیلتر غشایی ( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه فیلتر نواری خلاء ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه فیلتر نواری خلاء ( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه نوار نقاله ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه نوار نقاله ( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه پارچه ( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه پارچه ( پرسشنامه انگلیسی )

پرسشنامه دیفیوزر( پرسشنامه فارسی )

پرسشنامه دیفیوزر( پرسشنامه انگلیسی  )

پرسشنامه جدا کننده مغناطیسی(پرسشنامه فارسی)

پرسشنامه جدا کننده مغناطیسی(پرسشنامه انگلیسی )